Polityka prywatności

I. Kim jesteśmy?

Organizatorem głównym kampanii #akcjaEWAKUACJAzEU jest Fundacja Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego (zwana w dalszej części dokumentu Fundacją) z siedzibą na ul. Rotmistrza Pileckiego 36 w Jastrzębiu Zdroju. Zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach otrzymując numer KRS: 0000835484. Wszelkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych podlegają bezpośrednio administratorowi danych osobowych (zwany w dalszej części dokumentu Administratorem).

II. W jakim celach zbieramy Państwa dane osobowe?

Fundacja pozyskuje dane osobowe w celu realizacji swoich celów statutowych w związku z:

 • przekazywaniem informacji o aktualnie prowadzonych kampaniach, akcjach społecznych, wydarzeniach, debatach, konferencjach naukowych i prasowych,
 • udzielania odpowiedzi na zadawane przez użytkowników różnych form komunikacji tj. Poczta tradycyjna, połączenia telefoniczne czy formularze internetowe,
 • udostępnianiem listów otwartych ze stanowiskiem Fundacji, raportów, analiz, broszur, plakatów,
 • udzielaniem doradztwa w zakresie celów statutowych,
 • rekrutacją działaczy społecznych w tym koordynatorów i wolontariuszy,
 • rekrutacją na praktyki, staże i wolne stanowiska pracy w Fundacji,
 • informowaniu o możliwościach wsparcia modlitewnego, materialnego i finansowego Fundacji,
 • z korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych i aplikacji komputerowych Fundacji, również w zakresie używania plików cookies,
 • przesyłania cegiełek, gadżetów lub innych przedmiotów, które Fundacja zadeklarowała przekazać w zamian za wsparcie.

III. Jakie dane zbieramy?

Fundacja z zastrzeżeniem wyrażenia wymaganych zgód zbiera następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, data urodzenia, a także:
  – numer PESEL w imieniu utworzonego przy Sejmie RP komitetu w związku z prowadzeniem uregulowanej ustawowo obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, robiąc to wyłącznie na czas prowadzenia inicjatywy,
  – numer dowodu osobistego lub paszportu w celu podpisywania umów pomiędzy Fundacją a pracownikami i działaczami społecznymi,
 • dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, nazwy identyfikacyjne komunikatorów internetowych,
 • inne dane szczegółowe w szczególności w odniesieniu do działaczy Fundacji:
  – rodzaj zawodu wyuczonego i wykonywanego,
  – posiadane: umiejętności, uprawnienia i certyfikaty,
  – dane z przeprowadzonych przez Fundację ankiet czy zadawanych pytań,
  – dotyczące wyznawanych wartości i przynależności narodowo-kulturowej,
 • w związku z wykorzystywaniem technologii internetowej czasowo gromadzimy również poprzez tzw. ciasteczka: typ i ustawienia przeglądarki, typ i ustawienia urządzenia, system operacyjny, dane sieci komórkowej, w tym nazwę operatora i numer telefonu, oraz numer wersji aplikacji. Zbieramy też informacje o interakcjach aplikacji, przeglądarek i urządzeń z naszymi usługami, w tym adres IP, raporty o awariach, dane o aktywności systemu oraz datę, godzinę i adres URL strony odsyłającej żądania.

IV. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez naszą Fundację Państwa danych osobowych?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

V. Jak skorzystać z przysługujących praw?

W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ado@marszdlakrolowej.pl. Jeżeli zaś są jakiekolwiek zastrzeżenia do pracy Administratora prosimy o kontakt z Zarządem Fundacji na adres: skargi@marszdlakrolowej.pl. Po wykorzystaniu powyższych możliwości mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Udostępnianie danych osobowych.

Może dojść do sytuacji, w której Fundacja przekaże dane osobowe innym podmiotom. Przykładowo przekaże wydruk kopert z adresami do drukarni. W tym przypadku Fundacja stosuje odpowiednie środki prawne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne łącznie z wyborem zaufanych partnerów.

Stosujemy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne i techniczne,

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to prawo. W takim przypadku, w umowie przewidujemy wymagane przez prawo procedury w celu ochrony danych oraz zachowania zdrowego rozsądku w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 • pracownicy i współpracownicy Fundacji upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora;
 • podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

VII. Zmiany w polityce prywatności

O wszelkich zmiany w polityce prywatności będziemy informować osoby, których dane są przechowywane i przetwarzane.

VIII. Kontakt do Administratora Danych Osobowych

W celu rozwiązania jakichkolwiek spraw związanych z administracją Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem poczty elektronicznej: rodo@akcjaewakuacjaz.eu.

Stopka RODO

Informujemy, że po uzyskaniu zgód Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Fundację Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego z siedzibą na ul. Rotmistrza Pileckiego 36 w Jastrzębiu Zdroju i zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach otrzymując numer KRS: 0000835484, która jest głównym organizatorem kampanii #AkcjaEwakuacjaZeu. Dane pobierane są w związku ze swoją działalnością statutową.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności znajdują się pod odnośnikiem: https://akcjaewakuacjaz.eu/politykaprywatnosci/

W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: rodo@akcjaewakuacjaz.eu. Jeżeli zaś są jakiekolwiek zastrzeżenia do pracy Administratora prosimy o kontakt z Zarządem Fundacji na adres: zarzad@papczynski.org lub Radą Fundacji na adres: rada@papczynski.org. Po wykorzystaniu powyższych możliwości mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ORGANIZATOR:

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

OBSERWUJ KAŻDY NASZ RUCH: